هزینه تدریس


کنکور

دوره های کنکور

هر جلسه یک ساعت و نیم : 500,000 تومان

IELTS

دوره های IELTS

هر جلسه یک ساعت و نیم: 500,000 تومان

Pre-IELTS

دوره های Pre-IELTS

هر جلسه یک ساعت و نیم : 500,000 تومان

PTE

دوره های PTE

هر جلسه یک ساعت و نیم :500,000 تومانسایر

سایر دوره ها

هر جلسه یک ساعت :400,000 تومان