دوره های PTE


کلمه PTE مخفف Pearson Test Of English می باشد. این آزمون میتواند جایگزین IELTS و TOEFL گردد با این تفاوت اساسی که تصحیح این امتحان توسط کامپیوتر می باشد و داوطلب می تواند از نمره نهایی خود مطمِثن باشد چرا که عوامل انسانی در آن دخیل نمی باشند. یکی دیگر از مزایای این آزمون با توجه به ضعف اکثر داوطلبان ایرانی در آیتم Listening این است که می توان با عملکرد بهتر در مهارت های دیگر (یعنی Reading, Writng, Speaking) این نقیصه را جبران نمود. نوع و تعداد سوالات بیشتر و متنوع تر از آزمون های دیگر می باشد اما در عین حال از سادگی و زیبایی بیشتری برخوردار است. دوره آموزشی نیز بسیار کوتاه تر از IElTS , TOEFL است بدین معنا که طول دوره آموزش به شرح زیر برای جلسات یک ساعت و نیم تعریف می شود:

  • سطح مبتدی : 25 جلسه
  • سطح متوسط : 20 جلسه
  • سطح پیشرفته : 15 جلسه

امتحان PTE از 3 قسمت تشکیل شده است که مدت زمان برگزاری آن حدود 3 ساعت میباشد و به تفکیک به شکل جدول زیر می باشد:


Part Content Time allowed
Intro Introduction Not timed
Part 1 Speaking and Writing 77-93 minutes
Part 2 Reading 32-41 minutes
Optional Scheduled Break
Part 3 Listening 45-57 minutesنحوه امتیاز دهی


امتیازدهی در این آزمون از 10 تا 90 محاسبه میشود بدین ترتیب که 10 حداقل امتیاز و 90 حداکثر امتیاز است که همان 9 آیلتس محسوب میشود. همانطور که در جدول زیر مشاهده میشود نوع سوالات بسیار زیاد و نحوه امتیازدهی به هر یک از آنها متفاوت میباشد و داوطلب این شانس و فرصت را دارد که برای گرفتن امتیاز آن دسته از سوالاتی را انتخاب کند که در آنها مهارت بیشتری دارد :


Part and section Item types Number of items
Part 1: Speaking Read aloud 6
Repeat sentence 10
Describe image 6
Re-tell lecture 3
Answer short question 10
Part 1:Writing Summarize written text 2
write essay 2
Part 2:Reading Multiple-choice, choose single answer 2
Multiple-choice, choose Multiple answer 2
Re-order paragraphs 2
Reading: Fill in the blanks 5
Part 3: Listening Summarize spoken text 2
Multiple-choice, choose Multiple answer 2
Reading: Fill in the blanks 2
Highlight correct summary 2
Multiple-choice, choose single answer 2
Select missing word 2
Highlight incorrect summary 2
Write from dictation 3مقایسه و معادل سازی نمرات آزمون PTE با آزمونهای IELTS و TOEFLIELTS PTE A Score
9.0 86-90
8.5 83-85
8.0 79-82
7.5 73-78
7.0 65-72
6.5 58-64
6.0 50-57
5.5 42-49
5.0 36-41
4.5 29.35
No data 10-28
TOEFL IBT Score PTE A Score
No Data 85-90
120 84
119 83
118 82
117 81
115-116 80
114 79
113 78
112 77
110-111 76
109 75
107-108 74
106 73
105 72
103-104 71
102 70
101 69
99-100 68
98 67
97 66
95-96 65
94 64
93 63
91-92 62
TOEFL IBT Score PTE A Score
90 61
89 60
87-88 59
86 58
85 57
83-84 56
82 55
81 54
79-80 53
78 52
76-77 51
74-75 50
72-73 49
70-71 48
67-69 47
65-66 46
63-64 45
60-62 44
57-59 43
54-56 42
52-53 41
48-51 40
45-47 39
40-44 38
No data 10-37