هزینه تدریس


کنکور

دوره های کنکور

هر جلسه یک ساعت و نیم : 450,000 تومان

IELTS

دوره های IELTS

هر جلسه یک ساعت و نیم: 450,000 تومان

Pre-IELTS

دوره های Pre-IELTS

هر جلسه یک ساعت و ربع : 400,000 تومان

PTE

دوره های PTE

هر جلسه یک ساعت و نیم :450,000 تومانسایر

سایر دوره ها

هر جلسه یک ساعت و ربع :300,000 تومان