پیش دانشگاهی و کنکور
* آموزش زبان پیش دانشگاهی و کنکور در فقط 20 جلسه
* بر مبنای مجموعه تستهای گاج سالهای اخیر
* با تمرکز بر روی لغات و گرامر 4 سال آخر تحصیلی و بدون اتلاف وقت و استفاده از سورسهای زمانبر
* جلسات فقط و منحصرا به زدن انواع تستها در بخش لغات - گرامر - درک مطلب و کلوز تست محدود شده است و وقت و هزینه دانش آموزان با زمینه های دیگر زبان انگلیسی تلف نخواهد شد .
* در پایان دوره تمامی سورسهای مکمل در رابطه با لغات و گرامر بصورت فایل در اختیار دانشجو قرار خواهد گرفت.