دوره هاي IELTS


دوره های تعريف شده براساس سطح زبان دانشجو :


سطح مبتدی:


Speaking

موضوعات ارائه شده تعداد جلسات

اصلاح ساختار مكالمه : 5 جلسه
مكالمات عمومي : 10 جلسه
مكالمات پيشرفته : 25 جلسه

Writing

موضوعات ارائه شده تعداد جلسات

ارائه كل نكات گرامري : 5 جلسه
نكات نوشتن نامه يا نمودار: 5 جلسه
نكات و نحوه نوشتن انشا‍ : 15 جلسه
تصحيح و بررسی نکته به نکته نوشته های دانشجو : 5 جلسه

Reading

موضوعات ارائه شده تعداد جلسات

آشنايی با سوالات و ترفندها: 5 جلسه
تمرين عملی تكنيك ها : 5 جلسه

Listening

موضوعات ارائه شده تعداد جلسات

آشنايی با سوالات و ترفندها: 5 جلسه
تمرين عملی تكنيك ها : 5جلسه

طول دوره : 90 جلسه يك ساعت و نيم
سطح متوسط:


Speaking

موضوعات ارائه شده تعداد جلسات

مكالمات عمومي : 5 جلسه
مكالمات پيشرفته : 15 جلسه

Writing

موضوعات ارائه شده تعداد جلسات

ارائه كل نكات گرامري : 3 جلسه
نكات نوشتن نامه يا نمودار: 3 جلسه
نكات و نحوه نوشتن انشا‍ : 10 جلسه
تصحيح و بررسی نکته به نکته نوشته های دانشجو : 2 جلسه

Reading

موضوعات ارائه شده تعداد جلسات

آشنايی با سوالات و ترفندها: 3 جلسه
تمرين عملی تكنيك ها : 3 جلسه

Listening

موضوعات ارائه شده تعداد جلسات

آشنايی با سوالات و ترفندها: 3 جلسه
تمرين عملی تكنيك ها : 3جلسه

طول دوره : 50 جلسه يك ساعت و نيم
سطح پيشرفته:


Speaking

موضوعات ارائه شده تعداد جلسات

مكالمات عمومي : 3 جلسه
مكالمات پيشرفته : 7 جلسه

Writing

موضوعات ارائه شده تعداد جلسات

نكات نوشتن نامه يا نمودار: 2 جلسه
نكات و نحوه نوشتن انشا‍ : 8 جلسه

Reading

موضوعات ارائه شده تعداد جلسات

آشنايی با سوالات و ترفندها: 3 جلسه
تمرين عملی تكنيك ها : 2 جلسه

Listening

موضوعات ارائه شده تعداد جلسات

آشنايی با سوالات و ترفندها: 3 جلسه
تمرين عملی تكنيك ها : 2جلسه

طول دوره : 30 جلسه يك ساعت و نيم